Utvecklingen inom byggbranschen drivs av att aktörerna stärker sin konkurrenskraft genom att växa och bredda sitt produkt- och tjänsteutbud, ofta genom förvärv och sammanslagningar. Denna strukturella förändring drivs i allt högre grad av internationella aktörer, ofta med private equity-bolag som ägare.

 

Hela värdekedjan

Med erfarenhet från transaktioner inom alla delar av byggbranschen fokuserar vi på hela värdekedjan kring drift, underhåll och uppförande av infrastruktur och byggnadsbestånd. Det omfattar allt från ingenjörsföretag, arkitekter, byggmaterialtillverkare, grossister/återförsäljare, entreprenörer och installatörer inom drift- och underhållsorganisationer.

 

Erfarenhet

Byggteamet i Stratema har lång erfarenhet av både operativa ledande befattningar och av att köpa och sälja företag inom branschen. Vi har goda relationer med nordiska och internationella finansiella köpare och känner många av dem som äger och driver företagen. Vi identifierar därför vilka företag som passar ihop och hur de tillsammans kan bli starkare på marknaden

 

Nicher inom byggbranchen – trendar och drivkrafter

Grundläggningsarbeten
En stark tillväxt av investeringar i infrastruktur i Norge och Sverige har ökat efterfrågan på schaktarbeten, som vi tror kommer att ligga kvar på en hög nivå under många år framöver. Det finns dessutom ett stort behov i hela Norden av underhåll eller förnyelse av vatten- och avloppsnäten, där mycket av infrastrukturen byggdes efter andra världskriget och nu i många fall befinner sig i slutet av sin livslängd. Anläggningsmaskiner blir alltmer avancerade och förses med GPS- och laserstyrning, vilket visserligen innebär högre investeringskostnader, men också bättre effektivitet. Av tradition har anläggningsentreprenörer själva ägt sina maskiner. Men nu ser vi framväxten av uthyrningsfirmor som också erbjuder anläggningsmaskiner. Alltmer av arbetet med rördragning och kabelläggning sker också med no-dig-metoder som styrd borrning och spårfräsning/trenching.

 

Byggentreprenörer
Nybyggnationen av bostäder har fluktuerat något de senaste åren med en kraftig ökning under 2015–2017 och en påföljande nedgång 2017–2020. Den fortsatta utvecklingen väntas bli något svagare. Utvecklingen för kommersiella och offentliga byggprojekt har varit ganska stabil de senaste åren och där ser vi ingen kommande större förändring. Renovering, ombyggnad och tillbyggnad är en stadigt växande marknad för både bostäder och kommersiella byggnader. Marknaden domineras av några stora entreprenörer och flera mindre nischaktörer. Lönsamheten för de stora entreprenörerna har varit ganska dålig under många år, men det verkar som att fler har börjat fokusera på lönsamhet snarare än volym. Bland de etablerade nischaktörerna finns många med mycket god lönsamhet och fokuserad aktivitet. Det sker en ständig konsolidering, där de stora bolagen köper de mindre, men inom detta segment har aktiviteten hittills varit ganska måttlig. Konsolideringen i de olika nischerna förväntas dock öka, då detta är ett fokus för aktörerna inom private equity.

 

Tekniska konsulter
För några år sedan var de stora tekniska konsultföretagen i Norden mestadels fokuserade på byggprojektering och infrastruktur. De senaste årens konsolideringar inom branschen har lett till att man nu även erbjuder konsulter inom arkitektur, projektstyrning, geomatik, industriprocesser, energi, digitalisering m.m. Strukturen i branschen har därför ändrats till att bestå av många mindre specialistföretag och ett antal större företag med ett brett utbud av tjänster. Mer omfattande projekt går därför numera till de stora företagen, medan de små specialistföretagen tar hand om mindre och specialiserade uppdrag eller anlitas som underleverantörer av de större aktörerna. Marknaden för nybyggnation och renovering av byggnader har varit förhållandevis stabil och de senaste åren även växt något. Den nordiska marknaden för infrastrukturprojekt stiger emellertid kraftigt, så den största tillväxten syns hos de tekniska konsulter som fokuserar på projektering och styrning av byggverksamheten. Vi ser också en gradvis förskjutning mot att arkitekterna blir en större del av detaljprojekteringen och ingår i ett närmare samarbete eller i samma företagsstrukturer som konsulterande ingenjörer. Lönsamheten och effektiviteten för tekniska konsulter och arkitekter har förbättrats, bland annat genom omfattande användning av digitala verktyg och system (BIM).

 

Fasadinstallation / renovering
Fram till 2018 var fasadbranschen mycket fragmenterad med många små företag. AF Håndverk började då samla ett antal sådana aktörer i Norge, precis som Fasadgruppen gjort i Sverige och där man 2022 samlar närmare 40 företag i Sverige, Norge och Danmark. Några andra koncerner med lite bredare profil, som Håndverksgruppen och olika sammanslutningar av målare, har också skapat en viss konsolidering på den nordiska marknaden. Bakgrunden till denna konsolidering är att koncernerna får bättre inköpsvillkor och kan samarbeta i de större projekten. Det ger också bättre möjlighet att nå de stora kunderna direkt istället för som underleverantör till totalentreprenörerna.

 

Uthyrning av maskiner och verktyg
Uthyrningsbranschen befinner sig i en positiv trend, både till följd av tillväxten i byggbranschen som helhet och för att benägenheten att hyra, snarare än att äga, ökar. Konsolidering pågår inom segmentet «mindre utrustning och maskiner» (generell leasing) genom att regionala aktörer förvärvas av stora nationella och internationella aktörer. Vidare har ett antal större entreprenörer lagt sina maskiner och utrustning i egna företag för uthyrning både internt och externt. Större entreprenadmaskiner har traditionellt sett ägts av byggentreprenörerna, men några av dessa har börjat hyra ut sina maskiner, mestadels internt men även med ökande externa volymer. Branschen förväntas växa till följd av en högre hyresbenägenhet och att utländska aktörer tar på sig större uppdrag och behöver hyra maskiner. Konsolideringen drivs också av en önskan att kunna erbjuda nationella aktörer tjänster i hela landet, eventuellt hela Norden.

 

HVAC/VVS och elinstallation
Digitalisering och det gröna skiftet har satt fart på energieffektiva lösningar i fastighetsbeståndet. Förutom de företag som i dag sysslar med installation av av de fysiska anläggningarna (värmepumpar, ventilationsanläggningar, luftkonditionering, kanaler, rör, elkablar/folier och belysning) räknar vi därför med en tillväxt av företag som specialiserat sig på uppvärmning, ventilation och kyla. Kunderna, framför allt inom kommersiella fastigheter, efterfrågar i allt större utsträckning avancerade automatstyrda system. Vidare innebär det gröna skiftet elektrifiering inom allt fler områden (bilar, båtar, uppvärmning osv). De elektriska lösningarna integreras också i allt högre grad med byggnadernas ventilationssystem, värme/VVS-anläggningar, video, audio och datanätverk. Dessutom förses infrastruktur som vägar och järnvägar allt oftare med elektriska anläggningar. Det ställer högre krav på elinstallationsföretagens kompetens inom automatik och data och leder till att somliga aktörer skapar bredare erbjudanden, som täcker in alla typer av installationer.