Utviklingen i Byggebransjen drives av at aktørene styrker sin konkurransekraft ved å vokse og bredde ut sitt produkt- og tjenestespekter, ofte gjennom oppkjøp og sammenslåinger. Denne strukturelle endringen drives i stadig større grad av internasjonale aktører, ofte med Private Equity-selskaper som eiere.

 

Hele verdikjeden
Med erfaring fra transaksjoner i alle deler av Byggebransjen fokuserer vi på hele verdikjeden knyttet til drift, vedlikehold og bygging av infrastruktur og bygningsmasse. Det omfatter alt fra ingeniørvirksomheter, arkitekter, byggevareprodusenter, grossister/detaljister, entreprenører, installatører, til drift- og vedlikeholdsorganisasjoner.

 

Erfaring
Bygg teamet i Stratema har personer med lang operativ erfaring fra ledende stillinger i bransjen og omfattende erfaring med kjøp og salg av selskaper i denne bransjen. Vi har gode relasjoner med nordiske og internasjonale finansielle kjøpere og kjenner svært mange av de som eier og driver selskapene i bransjen. Vi identifiserer derfor hvilke selskaper som passer sammen og hvordan de sammen styrker seg i markedet

 

 

Nisjer i Byggebransjen – trender og drivere

Anleggsentreprenør
Kraftig vekst i infrastruktur investeringer i Norge og Sverige har økt etterspørselen etter grunnarbeid og vil holde seg på et høyt nivå i flere år fremover. Videre er det avdekket betydelige vedlikeholds-/utskiftingsbehov i vann og avløpsnettet i de Nordiske landene, hvor mye av infrastrukturen ble etablert etter krigen og nå utløper på levetid.  Anleggsmaskiner blir stadig mer avanserte med GPS- og laserstyring og innebærer større investeringer, men høyere effektivitet. Det har tradisjonelt vært slik at anleggsentreprenørene har eid maskinene selv. Vi ser nå fremveksten av utleiefirmaer som også har anleggsmaskiner i sitt tilbud. Det benyttes også i økende grad effektive no-dig metoder for gjennomføring av rør (boring/stempling) eller kabel (trenching /pløying).

 

Byggentreprenør
Bygging av nye boliger har fluktuert noe de siste årene med en sterk oppgang i perioden 2015 – 2017 og nedgang 2017 – 2020. Videre utvikling forventes litt svakere. Nye yrkesbygg (forretningsbygg og offentlige bygninger) har vært ganske stabilt de siste årene og forventes å endre seg lite totalt sett. Rehabilitering, ombygging og tilbygging er et stabilt stigende marked både for boliger og yrkesbygg. Markedet preges av noen store entreprenører og flere mindre nisjeaktører. Lønnsomheten til de store entreprenørene har vært ganske lav i mange år, men det ser ut til at flere fokuserer på lønnsomhet fremfor volum nå og i tiden fremover. Blant de etablerte nisjeaktørene er det mange med svært god lønnsomhet og fokusert aktivitet. Det pågår hele tiden en konsolidering der de store kjøper de mindre selskapene, men i dette segmentet har aktiviteten vært ganske moderat hittil Det forventes imidlertid at konsolidering av ulike nisjer vil tilta ettersom dette er et fokus hos private equity aktørene.

 

Tekniske konsulenter
For få år siden var de store tekniske konsulentselskapene i Norden i stor grad fokusert på prosjektering av bygg og infrastruktur. De siste årenes konsolideringer har ført til at de store tekniske konsulentene nå har utvidet til å omfatte arkitektur, prosjektstyring, geomatikk, industriprosesser, energi, digitalisering etc. Strukturen i bransjen er derfor endret til mange små spesialister og noen store selskaper med et bredt tjenestetilbud. De store prosjektene tas nå derfor av de store selskapene og de små er enten på mindre / spesialiserte oppdrag eller er underleverandører til de store aktørene. Markedet innen nybygging og rehabilitering av bygninger har vært forholdsvis stabilt litt stigende de siste årene. Infrastrukturmarkedet i Norden stiger imidlertid kraftig så den største veksten hos de tekniske konsulentene er hos de som driver med prosjektering og styring av anleggsaktiviteter. Vi ser en gradvis dreining mot at arkitektene blir en større del av detaljprosjekteringen og inngår i tettere samarbeid eller i samme selskapsstrukturer med rådgivende ingeniører. Lønnsomheten og effektiviteten til tekniske konsulenter og arkitekter har blitt bedre blant annet ved med omfattende bruk av digitale verktøyer og systemer (BIM).

 

Fasade montasje / rehabilitering
Fasadebransjen var inntil 2018 veldig fragmentert i mange små selskaper. AF Håndverk begynte så å samle noen slike aktører i Norge i likhet med Fasadgruppen i Sverige som i 2022 har kommet opp i nesten 40 bedrifter i gruppen fordelt på Sverige, Norge og Danmark. Noen andre grupperinger med et litt bredere tjenestetilbud som Håndverksgruppen og forskjellige samlinger av malere har også gjort en del konsolidering i det Nordiske markedet. Bakgrunnen for denne konsolideringen er at gruppene får bedre innkjøpsbetingelser og kan samarbeide om de større prosjektene. Det gir dessuten bedre mulighet til å komme direkte på de store kundene i stedet for som underleverandør til totalentreprenørene.

 

Utleie av maskiner og verktøy
Utleiebransjen er i sterk vekst både som en følge av vekst i Byggebransjen totalt sett, men også fordi tilbøyeligheten til å leie, fremfor å eie, øker. Det pågår en konsolidering i segmentet for mindre utstyr og maskiner (generell utleie) ved at geografisk regionale aktører kjøpes av større nasjonale og internasjonale aktører. Videre har en del større entreprenører skilt ut sine maskiner og utstyr i egne selskaper som både leier ut internt og eksternt. Større anleggsmaskiner har tradisjonelt vært eid av anleggsentreprenørene, men noen av disse har skilt ut sine maskinparker og startet utleie, mest internt, men også med stigende eksterne volumer. Bransjen forventes å vokse som følge av høyere leietilbøyelighet og at utenlandske aktører tar større oppdrag og har behov for å leie maskiner. Konsolideringen drives også av å kunne tilby nasjonale aktører tjenester i hele landet eventuelt i Norden.

 

HVAC & elinstallasjon
Digitalisering og det grønne skiftet har satt fart på energieffektive løsninger i bygningsmassen. Vi ser derfor fremveksten av virksomheter som spesialiserer seg på styringssystemer for oppvarming, ventilasjon og kjøling i tillegg til alle aktørene som installerer de fysiske anleggene (varmepumper, ventilasjons aggregater, airconditioning, kanaler, rør, elektriske kabler/folier og belysning). Kundene, spesielt i næringsbygg, ønsker stadig mere avansert utstyr som styres av automatikk. Videre innebærer det grønne skiftet elektrifisering i større omfang og på flere områder av samfunnet (biler, båter, oppvarming etc.) De elektriske løsningene er også i større grad integrert med ventilasjon, varme/VVS- anleggene, video, audio og datanettverk i bygg. Videre installeres det flere elektriske anlegg på infrastruktur som vei og bane enn tidligere.  Dette stiller større krav til kompetansen i elektroinstallasjons-virksomhetene innen automatikk og data, samt fører til at noen aktører etablerer tverrfaglige tilbud som dekker hele spekteret av installasjoner.