Bygg

Din M&A Spesialist innen Byggebransjen

Utviklingen i byggebransjen drives av at aktørene styrker sin konkurransekraft ved å forbedre og utvide sitt produkt- og tjenestespekter, ofte gjennom oppkjøp og fusjoner. Denne strukturelle endringen drives i stadig større grad av internasjonale aktører, ofte med Private Equity-selskaper som eiere.

Bygg-teamet i Stratema kombinerer operasjonell erfaring og betydelig ekspertise innen kjøp og salg av selskaper i byggebransjen. Med erfaring fra transaksjoner i alle deler av byggebransjen har vi detaljkunnskap om hele verdikjeden knyttet til drift, vedlikehold og bygging av infrastruktur og bygningsmasse.

Vårt solide nettverk med nordiske og internasjonale finansielle kjøpere gir oss inngående kjennskap til eiere og nøkkelpersoner i bransjen. Vi identifiserer potensielle synergier mellom selskaper og finner de beste løsningene for våre kunder.

 • "Stratemas ekspertise og engasjement i salgsprosessen var svært verdifull, da de hadde en dyp forståelse av WiseGates verdi og markedsposisjon. Vi ble godt veiledet gjennom hvert trinn av avtalen, noe som gjorde at vi følte oss trygge gjennom prosessen. Samarbeidet med Stratema sikret en vellykket overgang til Solwers, og bidro dermed til WiseGates videre utvikling."

  Patrik GranströmAdm. Direktør - WiseGate Consulting AB
 • "Transtema verdsetter samarbeidet med Stratema høyt! Vår produktive og proaktive dialog har åpnet mange dører for oss i Norge. Vi ser frem til det neste kapittelet i vår vellykkede, langsiktige relasjon når Transtema fortsetter å vokse i det nordiske markedet."

  Henning SvederAdm. direktør - Transtema
 • "Startema har vist seg å være svært effektiv i å bruke sin markedsinnsikt til å generere attraktive oppkjøpsmuligheter for Corteco. Som en engasjert transaksjonsrådgiver har Stratema vært sentral i å hjelpe Corteco med å etablere seg i det norske markedet. Vi ser frem til å fortsette vår reise sammen og neste kapittel med å styrke vår markedsposisjon i Norge ytterligere."

  Vilhelm Stern Sjef for M&A Corteco AB
 • "Credo Partners har gjennom et langt samarbeid med totalt ni transaksjoner, lært Stratema å kjenne som en idégenerator og M&A rådgiver med et genuint engasjement for selskapene de samarbeider med."

  Victor EvensenPartner - Credo Partners
 • "Stratema har bidratt med unik bransjekunnskap og vist en sterk gjennomføringsevne. Samarbeidet har gjort det mulig for oss å gjennomføre større oppkjøpsprosesser, samtidig som vi kan fokusere på driften av selskapet."

  Bjørn Sund Adm. direktør - ÅF Norge AS

Våre Fokusnisjer

  Anleggsentreprenør

  Kraftig vekst i infrastruktur investeringer i Norge og Sverige har økt etterspørselen etter grunnarbeid, og vil holde seg på et høyt nivå i flere år fremover.

  Videre er det avdekket betydelige vedlikeholds-/utskiftingsbehov i vann og avløpsnettet i de Nordiske landene, hvor mye av infrastrukturen ble etablert etter krigen og nå utløper sin levetid.

  Anleggsmaskiner blir stadig mer avanserte med GPS- og laserstyring. Det innebærer større investeringer og høyere effektivitet.

  Det har tradisjonelt vært slik at anleggsentreprenørene har eid maskinene selv. Vi ser nå fremveksten av utleiefirmaer som også har anleggsmaskiner i sitt tilbud.

  Utleieselskapene og noen større anleggsentreprenører har gått til anskaffelse av elektriske maskiner med tanke på bruk i prosjekter der det stilles strenge krav til miljøvennlighet.

  Det benyttes også i økende grad effektive no-dig metoder for gjennomføring av rør (boring/stempling) eller kabel (trenching /pløying).

  Byggentreprenør

  Bygging av nye boliger har fluktuert noe de siste årene med en nærmest full stopp i 2023. Videre utvikling forventes å innebære en sterk rekyl i 2025 med forventet synkende rentenivå.

  Nye yrkesbygg (forretningsbygg og offentlige bygninger) har vært relativt stabilt de siste årene, og forventes å endre seg lite totalt sett.

  Rehabilitering, ombygging og tilbygging er et stabilt stigende marked både for boliger og yrkesbygg. Markedet preges av få store entreprenører og flere mindre nisjeaktører. Lønnsomheten til de store entreprenørene har vært relativt lav i mange år, men det ser ut til at flere fokuserer på lønnsomhet fremfor volum nå og i tiden fremover.

  Blant de etablerte nisjeaktørene er det mange med svært god lønnsomhet og fokusert aktivitet. Det pågår hele tiden en konsolidering der de store kjøper de mindre selskapene, men i dette segmentet har aktiviteten vært moderat hittil. Det forventes imidlertid at konsolidering av ulike nisjer vil tilta ettersom dette er et fokus hos private equity aktørene.

  Tekniske konsulenter

  For få år siden var de store tekniske konsulentselskapene i Norden i stor grad fokusert på prosjektering av bygg og infrastruktur.

  De siste årenes konsolideringer har ført til at de store tekniske konsulentene nå har utvidet til å omfatte arkitektur, prosjektstyring, geomatikk, industriprosesser, energi, digitalisering, med mer. Strukturen i bransjen er derfor endret til mange små spesialister og noen få store selskaper med et bredt tjenestetilbud. De store prosjektene tas nå derfor av de store selskapene og de små er enten på mindre og/eller spesialiserte oppdrag, eller de er underleverandører til de store aktørene.

  Markedet innen nybygging og rehabilitering av bygninger har vært forholdsvis stabilt, og noe stigende de siste årene.
  Infrastrukturmarkedet i Norden stiger imidlertid kraftig. Den største veksten hos de tekniske konsulentene er hos de som driver med prosjektering og styring av anleggsaktiviteter. Vi ser en gradvis dreining mot at arkitektene blir en større del av detaljprosjekteringen og inngår i tettere samarbeid eller i samme selskapsstrukturer med rådgivende ingeniører.

  Lønnsomheten og effektiviteten til tekniske konsulenter og arkitekter har blitt bedre blant annet ved med omfattende bruk av digitale verktøyer og systemer (BIM).

  Fasademontasje og rehabilitering

  Fasadebransjen var inntil 2018 veldig fragmentert i mange små selskaper. AF Håndverk begynte så å samle noen slike aktører i Norge i likhet med bla. Fasadgruppen og Corteco som har dannet Nordiske grupperinger.

  Noen andre grupperinger med en litt bredere front som Håndverksgruppen og forskjellige samlinger av malere har også gjort en del konsolidering i det Nordiske markedet. Bakgrunnen for denne konsolideringen er at gruppene får bedre innkjøpsbetingelser og kan samarbeide om de større prosjektene. Det gir dessuten bedre mulighet til å komme direkte på de store kundene i stedet for som underleverandør til totalentreprenørene.

  Utleie av maskiner og utstyr

  Utleiebransjen er i sterk vekst både som en følge av vekst i Byggebransjen totalt sett, men også fordi tilbøyeligheten til å leie, fremfor å eie, øker.

  Det pågår en konsolidering i segmentet for mindre utstyr og maskiner (generell utleie) ved at geografisk regionale aktører kjøpes av større nasjonale og internasjonale aktører.

  Videre har en del større entreprenører skilt ut sine maskiner og utstyr i egne selskaper som både leier ut internt og eksternt. Større anleggsmaskiner har tradisjonelt vært eid av anleggsentreprenørene, men noen av disse har skilt ut sine maskinparker og startet utleie, mest internt, men også med stigende eksterne volumer.

  Bransjen forventes å vokse som følge av høyere leietilbøyelighet og at utenlandske aktører tar større oppdrag og har behov for å leie maskiner. Konsolideringen drives også av å kunne tilby nasjonale aktører tjenester i hele landet eventuelt i Norden.

  HVAC & El-og teleinnstallasjon

  Digitalisering og det grønne skiftet har satt fart på energieffektive løsninger i bygningsmassen. Vi ser derfor fremveksten av virksomheter som spesialiserer seg på styringssystemer for oppvarming, ventilasjon og kjøling i tillegg til alle aktørene som installerer de fysiske anleggene (varmepumper, ventilasjons aggregater, airconditioning, kanaler, rør, elektriske kabler/folier og belysning).

  Kundene, spesielt i næringsbygg, ønsker stadig mere avansert utstyr som styres av automatikk. Videre innebærer det grønne skiftet elektrifisering i større omfang og på flere områder av samfunnet (biler, båter, oppvarming etc.)

  De elektriske løsningene er også i større grad integrert med ventilasjon, varme/VVS- anleggene, video, audio og datanettverk i bygg. Videre installeres det flere elektriske anlegg på infrastruktur som vei og bane enn tidligere.

  Dette stiller større krav til kompetansen i elektroinstallasjons-virksomhetene innen automatikk og data, samt fører til at noen aktører etablerer tverrfaglige tilbud som dekker hele spekteret av installasjoner.

  Innredningsentreprenør

  Innredningsmarkedet, som omfatter glassvegger, innervegger, innredning etc., er størst innen rehabilitering og ombygging av eksisterende bygningsmasser (ca. 60 %).

  Markedet innen rehabilitering og ombygging er jevnt stigende fordi i vekstperioder foretar eierne av næringsbygg stadig endringer for å tilpasse byggene til nye leietagere som flytter på seg, mens i nedgangstider øker etterspørselen etter ombygging av ledige lokaler for å trekke til seg nye leietagere eller det bygges om til andre formål, f.eks. fra kontor til hotell.

  Etterspørselen øker også som en funksjon av at de som leier ut bygninger konkurrerer om leietagerne med å øke standarden, på samme måte som butikker konkurrerer om kunder med attraktive innredninger.

  Oppdragene i sektoren fordeles mellom hovedentreprenørene som benytter innredningsaktørene som underleverandører i stor grad på nybygg og noen mellomstore prosjektselskaper som utfører noe av jobben selv og noe med underleverandører.

  De minste rehabiliteringsjobbene går gjerne direkte til spesialistselskapene. En ny trend i dette markedet er at oppdragsgiverne etterspør bærekraftige løsninger i form av at det benyttes resirkulerbare materialer og løsninger.

  Det har skjedd noe konsolidering i dette markedet de siste årene og det ser ut til å øke på med interesse fra Private Equity i dette segmentet.

Utvalgte Transaksjoner

Se alle

Utvalgte Transaksjoner

Rejlers kjøper Solvina

07.03.24 | 

Bygg

Solwers kjøper WiseGate

09.01.24 | 

Bygg

Se alle transaksjoner

Team

Vis i kart
Vis i kart