18.04.24 | Innsikt

Hva er selskapet ditt verdt?

Når tanken om å selge et selskap melder seg, er det første spørsmålet som vanligvis dukker opp; Hva er selskapet verdt?

Det er flere forhold som spiller inn på verdien av et selskap, men det dreier seg i stor grad om to vesentlige perspektiver. Det ene er hvilken risiko den som kjøper selskapet mener det kan være for at selskapet utvikler seg negativt etter et oppkjøp. Det andre er hvilke positive utviklingsmuligheter selskapet representerer. I denne artikkelen skal vi se nærmere på de ulike faktorene som er med på å avgjøre verdien av et selskap.

Risiko
Risikoen av et kjøp vurderes ofte i forhold til størrelsen på selskapet, avhengigheten av enkeltpersoner, hvilke kunder selskapet har, relasjonen til kundene, konkurranseforhold- og fordeler, forretningsmodell, typen oppdrag/tjenester selskapet har i forhold til om de er gjentagende eller enkeltstående, størrelsen på oppdragene/tjenestene, markedsutviklingen og kapitalbindingen i selskapet (driftsmidler, lager, arbeidskapital).

Utviklingsmuligheter
Når det kommer til de positive utviklingsmulighetene til et selskap, sees de blant annet i lys av markedsutviklingen og langsiktige trender, selskapet egne planer for fremtidig utvikling, og mulige synergier mellom selskapet og kjøpers egen virksomhet. Skalerbarheten (muligheten til å vokse virksomheten i nye markeder), sammensetningen av faste og variable kostnader, samt mulighetene for å vokse med ytterligere oppkjøp er også med på å vise hele bildet av mulighetene som ligger i selskapet.

Multippel
Verdsettelsen av et selskap involverer flere variabler, men i praksis benyttes ofte en metode basert på multipler for å prise et selskap. Aktørene forholder seg i stor grad til hva tilsvarende transaksjoner har blitt priset til når man ser på forholdet mellom pris og selskapets resultater, samt omsetning, de siste kjente regnskapsårene, det som kalles multippel. Det vil si hva må du gange resultatet eller omsetningen med for å komme frem til prisen for et selskap. For børsnoterte aksjer publiseres denne multippelen hver dag.

Spesialiserte transaksjonsrådgivere som oss i Stratema, som gjennomfører mange transaksjoner innenfor bygg og teknologibransjen, opparbeider i tillegg egen erfaring fra transaksjoner der salgssummen ikke er offentliggjøres.

Øyvind Solvang, Partner Stratema

Multippel ganget med resultat eller omsetning gir det som kalles Enterprise Value (EV) eller verdien av driften av selskapet. For å komme frem til verdien på aksjene i selskaper (Share Value) må man i tillegg justere for verdiene i balanseregnskapet. Man legger vanligvis til kontantene, trekker fra den langsiktige gjelden og justerer med differansen mellom arbeidskapitalen på transaksjonstidspunktet og den gjennomsnittlige arbeidskapitalen de siste 12 eller 24 månedene.

Transaksjonsstruktur
For å ivareta risikoen og utviklingsmulighetene i en transaksjon, bruker man ofte å dele oppgjøret for et selskap i 2 deler. En del når aksjene overdras og en del basert på resultatutviklingen i selskapet 1-3 år fremover i tid. Dette gjør at kjøper kan gi en pris basert på historiske regnskapstall når aksjene overdras slik at risikoen dempes. Men gir en ekstra betaling til eierne etter at de har solgt sine aksjer, hvis selskapet går bedre i årene fremover. Dette kan gi selgerne muligheten til å få et totalt oppgjør som er større enn verdien av selskapet da de solgte aksjene. Videre kan selger i tillegg reinvestere noe av salgssummen i det selskapet som kjøper, slik at man fortsetter som delvis eier. Dette er mest vanlig når kjøperen har planer om å gjøre en serie med ytterligere oppkjøp. Det siste elementet kan erfaringsmessig gi selgeren en svært god verdistigning på sin reinvestering, slik at den totale gevinsten blir langt over markedsverdien på salgstidspunktet.

Verdivurdering av ditt selskap
Å vurdere verdien av et selskap er en intrikat prosess som krever kompetanse og erfaring. Som spesialister på transaksjoner innen bygg-, anlegg-, og teknologisektoren, besitter Stratema grundig kjennskap til de relevante finansielle multiplene, og erfaring fra hvilke andre forhold som påvirker verdsettingen i disse bransjene. Dette er avgjørende for å kunne utføre en nøyaktig og pålitelig verdivurdering.

Relaterte artikler

Se mer

Relaterte artikler

Se mer