18.04.24 | Inblick

Vad är ditt företag värt?

Den första frågan som dyker upp när man börjar fundera på att sälja ett företag är vanligtvis; Vad är företaget värt?

Det är flera faktorer som påverkar värdet, men det handlar huvudsakligen om två viktiga aspekter. För det första bedöms den risk köparen anser kunna uppstå för att företaget utvecklas negativt efter förvärvet. För det andra bedöms de positiva utvecklingsmöjligheterna som köparen tror företaget representerar.

I denna artikel kommer vi att fördjupa oss i de olika faktorer som påverkar värdet av ett företag.

Risk
Risken bedöms i förhållande till flera faktorer, inklusive företagets storlek, graden av beroende av enskilda personer, kundbasen och relationerna till kunder. Konkurrensfördelar och övergripande konkurrenssituation, företagets uppdragsnatur (återkommande eller engångsbeställningar), uppdragens storlek, marknadsutvecklingen och kapitalbindningen i företaget (tillgångar, lager, arbetskapital) är också faktorer som spelar in när man målar upp en helhetsbild och bedömer risken vid förvärv av ett företag.

Utvecklingsmöjligheter
När det gäller företagets utvecklingsmöjligheter betraktas dessa bland annat i förhållande till marknadsutvecklingen och långsiktiga trender, företagets egna utvecklingsplaner samt potentiella synergier mellan företaget och köparens befintliga verksamhet. Företagets skalbarhet (möjligheten att växa på nya marknader), sammansättningen av fasta och variabla kostnader samt möjligheterna för tillväxt genom ytterligare förvärv måste också analyseras och prioriteras för att se vilka möjligheter som finns i företaget.

Multipelvärdering
Värderingen av ett företag innefattar således många variabler. I praktiken används vanligtvis en metod baserad på en multiplikator för att fastställa priset på ett företag. Det innebär att man i stor utsträckning bedömer tidigare transaktioner för att fastställa ett förhållande mellan priset och företagets resultat det senaste räkenskapsåret – detta förhållande kallas multipel. Med andra ord är det vad man måste multiplicera resultatet med för att få priset på företaget.

För börsnoterade bolag uppdateras denna multipel dagligen. För onoterade bolag är det ibland köparen (särskilt de som är börsnoterade) som offentliggör multipeln vid transaktioner.

M&A-rådgivare som oss på Stratema, som genomför många transaktioner inom samma bransch, kan också basera multipeln på erfarenhet från andra transaktioner när försäljningssumman inte är offentligt tillgänglig.

Øyvind Solvang, Partner Stratema

Transaktionsstruktur
För att hantera risken och utvecklingsmöjligheterna i en transaktion delas köpeskillingen som regel upp i två delbetalningar. En del betalas när aktierna överlåts, och den andra delen baseras på företagets resultat 1-3 år framåt i tiden. Detta innebär att köparen kan betala lite mindre än marknadsvärdet när aktierna överlåts och därmed minska risken. Det öppnar också för att säljaren kan få ett större totalbelopp än värdet av företaget när aktierna såldes. Säljaren kan även återinvestera en del av försäljningssumman i det köpande företaget och fortsätta som en minoritetsägare. Detta är vanligt när köparen planerar att göra en serie ytterligare förvärv. Erfarenhetsmässigt kan detta ge säljaren en mycket stor avkastning på återinvesteringen och den totala vinsten kan därmed bli långt över företagets marknadsvärde vid försäljningstidpunkten.

Värdering av ditt företag
Att beräkna värdet på ett företag är en intrikat process som är beroende av flera variabler som nämnts ovan, inklusive jämförbara transaktioner på marknaden. Stratema är specialiserade på transaktioner inom bygg- och teknologibranschen. Där har vi omfattande kompetens och erfarenhet av att genomföra noggranna värderingar i samband med köp och försäljning av företag. Detta är avgörande för att kunna utföra en noggrann och pålitlig värdering.

Kontaktpersoner

Kontakta oss gärna för mer information

Relaterade artiklar

Se alla

Relaterade artiklar

Se alla